Республиканский конкурс «Эрхим багша - 2017»

Эрхим хүндэтэ багшанар!


Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай зүгhөө үнэн зүрхэнhөө Та олоноо энэ ехэ хэмжээ ябуулгада хабаадажа ерэhэндэтнай амаршалнаб!
«Эрхим багша» гэһэн Буряад Уласай мэргэжэлтэ мүрысөөн бидэниие нэгэдүүлжэ, багшанарай баян дүй дүршэл олондо мэдүүлжэ, түрэл hайхан буряад хэлэнэймнай хүгжэлтэдэ горитой нүлөө үзүүлхэнь болтогой!
Буряад хэлэнэй багшанарай һайндэрөөр, хүндэтэ нүхэд!
Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай

сайд Баир Жалсанов

ТАБЛИЦА С РЕЗУЛЬТАТАМИ

УчастникРодительское собрание
Лубсанова Цыбигма Владимировна
X

Результаты

Оценка - 23

Оценка - 27

Оценка - 30

Оценка - 28

Оценка - 29

Оценка - 30

Оценка - 30

Оценка - 24

Оценка - 27

27.56
Цыдыпова Соелма Дашиевна
X

Результаты

Оценка - 17

Оценка - 24

Оценка - 28

Оценка - 21

Оценка - 29

Оценка - 30

Оценка - 27

Оценка - 20

Оценка - 20

24
Ломбоева Светлана Владимировна
X

Результаты

Оценка - 27

Оценка - 27

Оценка - 17

Оценка - 22

Оценка - 28

Оценка - 22

Оценка - 24

Оценка - 29

24.5
Лыгденова Баярма Пурбожаповна
X

Результаты

Оценка - 22

Оценка - 20

Оценка - 23

Оценка - 24

Оценка - 26

Оценка - 27

Оценка - 30

Оценка - 30

25.25
Цыренова Лхама Санжимитуповна
X

Результаты

Оценка - 23

Оценка - 28

Оценка - 25

Оценка - 24

Оценка - 25

Оценка - 27

Оценка - 29

Оценка - 27

26