VI республиканский конкурса учителей бурятского языка и литературы «Эрхим багша»

VI республиканский конкурса учителей бурятского языка и литературы «Эрхим багша»

Эрхим хүндэтэ багшанар!
Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай зүгhөө үнэн зүрхэнhөө Та олоноо энэ ехэ хэмжээ ябуулгада хабаадажа ерэhэндэтнай амаршалнаб!
«Эрхим багша» гэһэн Буряад Уласай мэргэжэлтэ мүрысөөн бидэниие нэгэдүүлжэ, багшанарай баян дүй дүршэл олондо мэдүүлжэ, түрэл hайхан буряад хэлэнэймнай хүгжэлтэдэ горитой нүлөө үзүүлхэнь болтогой!
Буряад хэлэнэй багшанарай һайндэрөөр, хүндэтэ нүхэд!
Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай

сайд Баир Жалсанов

Перейти на страницу конкурса

Таблица с результатами второго тура

Таблица с результатами первого тура

22:23
Комментарий удален